Gedragsregels voor ICR coach practitioners

GEDRAGSREGELS VOOR ICR COACH PRACTITIONERS
VERSIE: MEI 2016
1. DEFINITIES
1.1. De in dit reglement gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals genoemd in de 'Global Network Group (GNG) lijst van begrippen & definities'.
2. NAAM
2.1. Dit reglement draagt de naam: Gedragsregels en procedure vereisten ICR Coach Register (Global Network Group).
3.DOELSTELLING
3.1. Het bevorderen en handhaven van de kwaliteit van het handelen en het optreden van de certificaathouders, zulks in de ruimste zin van het woord.
4. TOEPASBAARHEID
4.1. De gedragsregels gelden voor alle ICR coach practitioners.
4.2. Een ICR coach practitioner kan zich niet onttrekken aan de gedragsregels.
4.3. Een geschorste ICR coach practitioner valt onder de werking van de gedragsregels.
4.4. Opzegging, beëindiging of royement van de certificering van de ICR coach practitioner, om welke reden dan ook, ontslaat de ICR coach practitioner niet van de toepasbaarheid van de gedragsregels voor zover en indien van de ICR coach practitioner zijn / haar handelen, doen of nalaten betrekking heeft op de periode waarin de certificering geldig was.
5. GESCHIKTHEID
5.1. De ICR coach practitioner behoort de hem / haar verstrekte opdracht(en) zorgvuldig en naar beste kunnen en vermogen uit te voeren.
5.2. De ICR coach practitioner behoort geen opdrachten te aanvaarden voor de uitvoering waarvan de ICR coach practitioner de vereiste deskundigheid mist, tenzij de ontbrekende kennis en/of ervaring aanwezig is bij één of meer door de ICR coach practitioner en met goedvinden van de principaal ingeschakelde collega ICR coach practitioner.
5.3. De ICR coach practitioner in persoon dient fysiek en mentaal in staat te zijn de opdracht uit te voeren.
6. BEVOEGDHEDEN
6.1. De ICR coach practitioner mag nimmer de indruk wekken meer bevoegdheden te hebben dan hem / haar feitelijk werd verleend.
7. VAKBEKWAAMHEID MEDEWERKERS EN/OF DERDEN
7.1. De ICR coach practitioner zal ervoor zorgen dat de bij hem / haar in dienst zijnde medewerkers een zo hoog mogelijke graad van vakbekwaamheid bezitten op diens vakgebied.
7.2. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens voor door de ICR coach practitioner ingeleende of ingehuurde externe kennis, werkzaamheden of prestaties van derden anders dan de eigen medewerkers.
8. COLLEGIALE SCHADE EN/OF NADEEL
8.1. De ICR coach practitioner dient zich te onthouden van handelingen en/of gedragingen die collegae ICR coach practitioners en/of collega ICR coach practitioners (kunnen) schaden of nadeel (kunnen) berokkenen, zowel in het algemeen als in relatie tot hun principalen.
9. COLLEGIAAL AANBOD
9.1. De ICR coach practitioner zal over de door collegae aan hem / haar aangeboden opdracht een duidelijke uitspraak doen of de aangeboden opdracht hem / haar bekend was via andere betrouwbare bron.
9.2. Bij onbekendheid zal een redelijke samenwerkingsmodus worden overeengekomen.
10. ONDERLINGE MEDEDELINGEN
10.1. De mededelingen van ICR coach practitioners onderling en hun cliënten zullen steeds op een zakelijke verantwoorde en vertrouwelijke manier worden behandeld.
11. COLLEGIALE MEDEWERKERS
11.1. De ICR coach practitioner behoort zich ervan te onthouden medewerkers van collegae te bewegen tot het beëindigen van de werkrelatie met die collegae.
11.2. Indien echter een ICR coach practitioner wordt benaderd door medewerker(s) van collegae met oog op een mogelijke samenwerking of dienstbetrekking behoort de ICR coach practitioner deze mogelijkheid met betrokken collegae te bespreken alvorens een overeenkomst aan te gaan met bedoelde medewerker.
12. BEHOUD VAN NAAM EN FAAM
12.1. De ICR coach practitioner zal zich onthouden van uitlatingen tegenover derden waardoor de naam en faam van de bedoelde collegae kan worden geschaad.
13. COLLEGIALE GESCHILLEN
13.1. De ICR coach practitioner zal ten opzichte van zijn / haar collegae een fair standpunt innemen en eventuele geschillen in der minne trachten te schikken.
14. GEBRUIK ONDERSCHEIDENDE TITEL
14.1. Met inachtneming van het gestelde in deze gedragsregels alsmede met in achtneming van het functiegebied waarin de ICR coach practitioner is gecertificeerd, is het gebruik van de titel ICR coach practitioner niet aan beperkingen gebonden.
15. WERKWIJZE
15.1. De ICR coach practitioner vervult de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden en/of taken op een integere, inzichtelijke en voortvarende wijze.
16. OPDRACHTOMSCHRIJVING EN PRIJS
16.1. De ICR coach practitioner komt altijd met de opdrachtgever(s) een opdrachtomschrijving overeen.
16.2. Indien de ICR coach practitioner werkt met algemene voorwaarden worden de algemene voorwaarden geacht deel uit te maken van de opdrachtomschrijving.
17. TOETSING
17.1. Op verzoek van de ICR coach practitioner, een collega van de ICR coach practitioner, de benadeelde of de opdrachtgever(s) kan het handelen, het doen of nalaten van de ICR coach practitioner, van meer ICR coach practitioners, van een groep ICR coach practitioners of van de collega(e) ICR coach practitioner(s) worden getoetst aan de gedragsregels en het reglement klacht- en tuchtrecht.
17.2. Toetsing geschiedt altijd en uitsluitend op basis van de gedragsregels en het reglement klacht- en tuchtrecht zoals geldend op het feitelijke moment dat de handeling of het doen of nalaten plaatsvond.
17.3. Toetsing geschiedt aan de hand van een klacht van een belanghebbende of de benadeelde.
17.4. GNG en/of iedere andere branche- en beroepsorganisatie, voor zover hun status blijkt uit geldige statuten van de organisatie, zijn bevoegd om, afzonderlijk of in commissie, bij afwezigheid van belanghebbende(n) of benadeelde(n) een klacht aanhangig maken teneinde te toetsen in het algemeen belang van de beroepsgroep.
18. PROCEDURE VEREISTEN ICR REGISTER
18.1. Alle certificaathouders zijn onderworpen aan de procedure vereisten ICR Coach Register. Deze vereisten zijn van toepassing op alle certificaathouders.
19. BIJZONDERE BEPALINGEN
19.1. In alle gevallen waarin de gedragsregels niet specifiek voorzien geldt het uitgangspunt dat het optreden van de ICR coach practitioner in overeenstemming dient te zijn met het aanzien van het beroep zoals dat blijkt uit het relevante Certificatieschema en standaards waaronder mede begrepen alle onderliggende documenten en reglementen zoals vastgesteld door GNG alsmede dat het aanzien en het imago van het beroep en de beroepsgroep niet mag worden geschaad.
20. SLOTBEPALINGEN
20.1. Aansprakelijkheid. GNG aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor het handelen en/of optreden verband houdende met onderhavig reglement. GNG wijst iedere aansprakelijkheid nICRukkelijk van de hand.
20.2. Bevoegdheid. GNG is bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van dit reglement.
20.3. Geheimhouding. GNG, de directie, de commissies alsmede de individuele commissieleden zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht jegens de GNG certificaathouders en/of derden met betrekking tot de kennis en/of de informatie omtrent bedrijven, GNG certificaathouders, instanties, organisaties en/of personen welke kennis en/of informatie tot hen is gekomen op grond van hun functie binnen GNG. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is grond voor ontzetting uit de functie en ingeval van het zijn van GNG certificaathouder grond voor toetsing aan de gedragsregels op basis van het reglement klacht- en tuchtrecht.
20.4. Geschillen. Voor zover en indien dit reglement iets niet of onvolledig regelt en/of leidt tot een geschil is GNG bevoegd, onverlet het bepaalde in de statuten van GNG. Indien GNG geen besluit neemt ten aanzien van het geschil, wordt het geschil onderworpen aan mediation. Indien de mediation niet slaagt wordt het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.
20.5. Meertaligheid. Bij meertaligheid prefereert de Engelse taal boven elke andere taal.
20.6. Wet. Uitsluitend de Nederlandse wetgeving is van toepassing.