Erkenningscriteria basis beroepsopleiding coaching

ERKENNINGSCRITERIA
OPLEIDING: BASIS BEROEPSOPLEIDING COACHING
VERSIE: JANUARI 2016
INLEIDING
Opleidingsinstituten kunnen hun basis beroepsopleiding coaching laten erkennen. Daarnaast kan het instituut zich aansluiten als agentschap. Erkenning van de opleiding betekent dat (oud) studenten op vertoon van hun opleidingscertificaat voldoen aan de ICR opleidingstoets voor wat betreft de beroeps-basisopleiding. Aansluiting als agentschap betekent voor het opleidingsinstituut het kunnen bieden van extra voordelen voor (oud) studenten, zoals de deelname aan de ICR kennistoets coaching zonder kosten. De erkenningsaudit van de opleiding wordt per email aangevraagd bij Global Network Group. De erkenningsaudit zien wij als een gezamenlijk proces dat zich richt op het realiseren van de erkenning. Hieraan geven wij vorm en inhoud door indien een auditdossier in eerste aanleg niet kwalificeert de indiener te voorzien van concrete aanbevelingen waaraan moet worden voldaan om alsnog tot een erkenning te komen. De erkenning van de opleiding wordt vastgelegd in een erkenningsbesluit. De eventuele bijhorende agentschapsrelatie wordt vastgelegd in de agentschapsovereenkomst.
INDIVIDUELE OPLEIDINGSAUDIT
Indien een kandidaat certificaathouder geen erkende opleiding heeft gevolgd en het opleidingsinstituut niet bereid of in staat is een erkenningsaudit te doorlopen, wordt het individuele opleidingscurriculum van de kandidaat beoordeeld. De individuele audit beperkt zich tot de onderstaande erkenningscriteria 3, 12 en 13.
CRITERIA
De basis beroepsopleiding coaching kan worden erkend indien de opleiding voldoet, zulks ter beoordeling van Global Network Group, tenminste aan de volgende vereisten:
1. DEELNEMERS
 • Geen beperkingen, minimum of maximum aantal deelnemers
2. TRAINERS
 • Aantal
 • Groepsomvang ≤ 12 deelnemers: minimaal 1 hoofdtrainer
 • Groepsomvang ≥ 13 deelnemers: minimaal 2 hoofdtrainers
 • Groepsomvang ≥ 20 deelnemers: naast de 2 hoofdtrainers is voor iedere 10-deelnemers tenminste 1 assistent trainer aanwezig.
 • Kwalificaties
 • Hoofdtrainers zijn ICR full certified coach OF hebben een hiermee vergelijkbaar werk- en ervaringsniveau, zulks ter beoordeling van Global Network Group
 • Hoofdtrainers hebben een minimale praktische beroepservaring van 5 kalenderjaren binnen de scope waarvoor wordt getraind.
 • Gast- en assistent trainer(s) toegestaan, mits curriculum relevante bijdrage, zulks ter beoordeling van de opleider.
3. CONTACTUREN
 • Minimaal 63 contacturen ( 21 dagdelen van 3 contacturen = 7 dagen van 3 dagdelen)
 • 1 contactuur = 1 klokuur waarbij trainer en groep of de groep bij wijze van intervisie bijeenkomst fysiek bijeen zijn op 1 locatie
 • Afwijkingen
  • Uitsluitend ter beoordeling van Global Network Group
  • Uitgangspunt ten aanzien van afwijkingen
  • Het aantal contacturen dient op een vergelijkbare wijze te worden gecompenseerd
  • Online varianten zijn niet uitgesloten
4. OPLEIDINGSUREN
 • Onder toepassing van het minimum aantal contacturen is het aantal opleidingsuren niet nader geregeld
 • Online varianten zijn niet uitgesloten
 • Minimaal 60% van de training dient vaardighedengericht te zijn
5. LOCATIE
 • Geschikte voor plenaire en sub sessie bijeenkomsten
 • Online oplossingen zijn niet uitgesloten
6. BOEKEN & LITERATUUR & READER
 • Geen voorwaarden mits ondersteunend aan de inhoud
 • De student ontvangt minimaal een (digitale) syllabus of reader
7. DEELNAMEBEWIJS | DEELNAMECERTIFICAAT
 • De hoofdtrainer is eindverantwoordelijk voor de afgifte van het deelnamebewijs of deelnamecertificaat.
 • De student dient bij minimaal 80% van de contacturen aanwezig te zijn geweest, al dan niet via een inhaalvariant.
8. KENNISTOETS
 • Niet inbegrepen
 • De kennistoets wordt afgenomen door Global Network Group of het ICR agentschap. Het ICR agentschap dient hiervoor aanvullend geaccrediteerd te zijn; niet voor de kennistoets geaccrediteerde ICR agentschappen mogen de kennistoets niet afnemen.
9. PRIJZEN
 • Geen voorwaarden of beperkingen.
10. TOELATING TOT OPLEIDING
 • HBO of WO vooropleiding of hiermee vergelijkbaar denk- / ervarings- / werkniveau, zulks ter beoordeling van het opleidingsinstituut.
 • Geen voorwaarde met betrekking tot specifieke ICR gerelateerde (voor)kennis en/of ervaring.
11. TOELATING TOT ICR CERTIFICERING EN REGISTRATIE
 • Automatische kwalificatie als associate mediator indien de student de erkende opleiding heeft gevolgd en de ICR kennistoets heeft behaald en voldoet aan de overige instroomeisen.
 • Individuele toetsing indien geen erkende opleiding en/of ICR kennistoets is mogelijk; lees ook onder individuele opleidingsaudit
12. INHOUD
De student verkrijgt adequate kennis en vaardigheden aangereikt, zowel in theorie als in oefen- & simulatiemomenten, met betrekking tot:
 • Europees coaching landschap
  • wet- en regelgeving, organisaties, certificerings- en registratieopties zoals ICR Coach Register, markt, verschijningsvormen
 • Nederlands coaching landschap
  • wet- en regelgeving, organisaties, certificerings- en registratieopties zoals ICR Coach Register, markt
 • coaching op expertiseniveau
  • Voldoende kennis van coaching theorie en modellen
  • In staat zijn de coaching theorie en modellen toe te passen in de eigen coachpraktijk en de coachingsprocedures
  • Starten, onderhouden en beëindigen van de professionele relatie coach - cliënt
  • In staat zijn de cliënt te laten leren
  • In staat zijn de cliënt te stimuleren en te motiveren om actie te nemen, toekomstgericht te handelen en zijn / haar coachingsdoelen te realiseren
  • Beschikken over kennis van en vaardigheden in zelf-reflectie op de uitgevoerde coachingsprocedures, processen en eigen coachpraktijk
  • Kennis van fasen in coaching, procedures, processen, reglementen, ethiek, beroepscode(s), kenmerken, praktijk, theorie, achtergronden, verschijningsvormen, verslaglegging, uitvoering, contra indicaties voor coaching
 • Nederlands recht op basisniveau
  • Elementaire theoretische kennis verbintenissenrecht, theoretische kennis en begrip van de coachingsovereenkomst, juridische aspecten coachingsverslaglegging
 • Ondernemen op beginnersniveau
  • (juridische) entiteiten, bedrijfsvoering & organisatie, acquisitie, klachten, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, verzekeringen
13. OPDRACHTEN
Op basis van een rollenspel of andere instructies produceert de student tenminste:
 • 1x standaard intake procedure coaching inclusief intake formulier
 • 1x coachingsovereenkomst (coach - cliënt overeenkomst)
 • 1x toestemmingsformulier coaching (cliënt toestemming)
 • 1x verslag coachingsbijeenkomst
 • 1x thuiswerkopdracht cliënt
 • 1x tussentijdse beëindigingsbrief coachingsprocedure op basis van opzegging door de coach
De opdrachten kunnen naar keuze van het opleidingsinstituut of door de opleider worden beoordeeld of in een groepsoefening door de deelnemers op basis van zelf assessment worden beoordeeld.
14. ERKENNINGSAUDIT
De opleider toont ter genoegdoening van Global Network Group aan dat deze opleidingsdoelen worden behaald. Hiertoe levert de opleider een digitaal audit dossier aan. Uitsluitend digitale audit dossiers worden geaccepteerd. De erkenningsaudit wordt per email aangevraagd bij Global Network Group.

Het auditdossier bevat:
 • Trainershandleiding
 • Lesmateriaal, readers, syllabi
 • Actuele registratie opleidingsinstituut (Kamer van Koophandel Nederland of kruispuntbank bedrijven België), niet ouder dan 6 maanden
 • Bewijs van ICR registratie en certificering hoofdtrainers of de aanmelding hiervoor
De trainershandleiding bevat:
 • Trainingsplan inclusief planning dagdelen en onderwerpen; het trainingsplan bevat een controleerbare verwijzing naar de inhoudsonderwerpen zoals genoemd in dit document
 • Beschrijving van de praktijkoefeningen
 • Beschrijving van eventuele thuiswerk opdrachten
 • Overzicht hoofdtrainers, gast- en assistent trainers